Регламент роботи районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення районної ради

сьомого скликання

27.11.2015

 

Регламент

роботи Путивльської районної ради сьомого скликання

Розділ 1. Загальні положення

1.Путивльська районна рада — орган місцевого самоврядування

Путивльська районна рада (далі — рада) є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, міста Путивльського району у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами України.

2. Загальний склад ради

Загальний склад ради становить 34 депутати.

3.Правомочність ради

Рада є повноважною, якщо обрано не менше ніж дві третини депутатів ради (далі – депутати) від її загального складу.

У разі дострокового припинення повноважень деяких депутатів, унаслідок чого до складу ради входить менше двох третин депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів рада є повноважною за наявності більше половини депутатів від її загального складу.

У разі дострокового припинення повноважень депутата, його заміщення здійснюється відповідно до Закону України ,,Про місцеві вибори”.

4.Строк повноважень ради

Строк повноважень ради визначається Конституцією України.

Повноваження ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на першій сесії ради результатів виборів і закінчуються в день першої сесії ради нового скликання.

У разі, якщо до ради нового скликання обрано менше двох третин її загального складу, рада сьомого скликання продовжує здійснювати свої повноваження до обрання необхідної кількості депутатів.

5.Повноваження ради

Рада розглядає питання та приймає по них рішення у межах повноважень, віднесених Конституцією України, Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами України.

6.Акти ради

Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

Рішення ради підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню за запитом відповідно до Закону України ,,Про доступ до публічної інформації”. Проекти рішень ради оприлюднюються в порядку, передбаченому Законом України ,,Про доступ до публічної інформації”, крім випадків виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, коли такі проекти актів оприлюднюються негайно після їх підготовки.

В рішеннях та проектах рішень ради не може бути обмежено доступ до інформації про витрати чи інше розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі про умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримують ці кошти або майно, а також до іншої інформації, обмеження доступу до якої заборонено законом.

Рішення ради, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються у порядку, встановленому Законом України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Рішення ради, прийняті в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на території Путивльського району органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на її території.

7. Обов’язковість законних вимог ради та її органів

На вимогу ради, її органів та посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території Путивльського району підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов’язані надати письмову інформацію в порядку, передбаченому чинним законодавством, чи прибути на пленарне засідання сесії ради або засідання постійної комісії ради (далі – постійна комісія) для надання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.

Розділ 2. Організація роботи ради

1. Форми роботи ради

Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань, а також засідань постійних комісій.

У період між сесіями можуть проводитися засідання: постійних комісій, тимчасових контрольних комісій та інших утворених радою органів, президії, депутатських груп та депутатських фракцій, погоджувальної ради депутатських груп та депутатських фракцій, а також загальні збори депутатів.

2.Планування роботи ради

Рада проводить свою роботу за планом, який складається на рік і затверджується на її пленарному засіданні з урахуванням вимог статті 32 Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

Пропозиції до плану роботи ради можуть вносити: голова ради, постійні комісії, депутати, депутатські групи та  депутатські фракції, голова районної державної адміністрації.

Пропозиції до плану роботи ради подаються не пізніше ніж за 30 днів до закінчення поточного року голові ради, який організує підготовку та обговорення їх у постійних комісіях, готує відповідний проект рішення та вносить його на розгляд ради.

Звіт голови ради про виконання плану роботи ради заслуховується на її пленарному засіданні.

3. Контроль за виконанням рішень ради

Контроль за виконанням рішень ради покладається на постійні комісії, що  визначаються  окремим  пунктом  у  прийнятих  рішеннях. Організаційну та методичну роботу щодо здійснення контролю за виконанням рішень ради постійними комісіями забезпечує заступник голови ради.

Розділ 3. Підготовка питань і попередній їх розгляд

1. Суб’єкти права внесення пропозицій щодо питань на розгляд ради

Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вносити:

1) голова ради;

2) постійні комісії;

3) депутат або депутати;

4) голова Путивльської районної державної адміністрації.

            Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

2. Порядок підготовки питань до розгляду радою

Підставою для розгляду питання радою, залежно від суб’єкту подання, можуть бути:

1) розпорядження голови ради;

2) звернення  постійної комісії до  голови  ради  з  наданням  витягу з протоколу її засідання, на якому прийнято рішення про внесення питання на розгляд ради;

3) письмове звернення депутата або депутатів до голови ради;

4) розпорядження голови Путивльської районної державної адміністрації про внесення питання на розгляд ради або його письмове звернення.

3. Вимоги до проектів рішень ради

Проекти рішень ради повинні відповідати чинному законодавству України. Текст проекту рішення ради має містити:

1) заголовок, з зазначенням найменування ради, номеру скликання ради, номеру сесії; дати, якщо така визначена, та місця прийняття рішення, назви питання, з якого приймається рішення;

2) текст рішення, який складається з констатуючої частини, в якій подаються обгрунтування, мета і доцільність прийняття рішення, посилання на нормативно-правові акти та розпорядчої частини, а проекти рішень із соціально-економічних питань повинні мати констатуючу частину, в якій викладається аналіз стану справ і причин недоліків у розв’язанні відповідних проблем;

3) перелік виконавців, а також визначення термінів виконання рішення;

4) додатки до проекту рішення ради, якщо на них є посилання в пунктах самого рішення за підписом розробника проекту.

4. Підготовка проектів рішень ради

Проект рішення готує ініціатор розгляду питання або, за розпорядженням голови ради чи за дорученням ради, відповідні спеціалісти виконавчого апарату ради.

Проекти рішень до їх внесення на розгляд ради підлягають обов’язковому погодженню із зацікавленими підприємствами, установами, організаціями.

Проект рішення вноситься розробником проекту разом з листком погодження, в якому зазначаються зацікавлені підприємства, установи, організації, які:

— погодили проект;

— висловили зауваження та пропозиції, враховані головним розробником або не враховані головним розробником проекту.

Проект рішення вноситься з пояснювальною запискою, за результатами проведення відповідними підрозділами, зацікавленими підприємствами, організаціями та установами всебічної експертизи, що містить необхідні розрахунки, обгрунтування і прогнози соціально-економічних та інших наслідків його реалізації, до якої, у разі потреби, може додаватися інформаційно-довідковий матеріал (таблиці, графіки тощо).

У випадку, коли рішення, що готується, тягне за собою зміни або доповнення до раніше прийнятих рішень, ці зміни або доповнення включаються до проекту рішення або подаються окремим актом одночасно з проектом.

За наявності розбіжностей щодо проекту рішення керівник органу, який готує проект, повинен забезпечити їх обговорення із зацікавленими підприємствами, установами та організаціями з метою пошуку взаємоприйнятного рішення.

У разі внесення проекту рішення з розбіжностями до нього додається протокол розбіжностей, в якому повинна міститися редакція спірного пункту (норми) проекту, варіант редакції, запропонований зацікавленим структурним підрозділом, підприємством, установою чи організацією, відхилений або врахований головним розробником частково, мотиви відхилення головним розробником зауважень та пропозицій, а також стисло повідомляється про проведену головним розробником роботу з ліквідації цих розбіжностей та про посадових осіб, які брали у ній участь.

У разі проведення публічного обговорення проекту рішення головний розробник вносить проект рішення разом з довідкою про проведення публічного обговорення, в якій зазначаються: коло осіб, які були залучені до публічного обговорення, його результати, рішення щодо врахування пропозицій, мотиви та обгрунтування їх відхилення, в цілому або частково.

Розробник разом з проектом рішення вносить до ради текст інформаційного повідомлення про проект, для доведення його до відома населення.

Текст інформаційного повідомлення готується головним розробником на окремому аркуші і повинен містити обгрунтування необхідності прийняття нормативно-правового акту, його мету, стислий зміст, соціально-економічні та інші істотні наслідки його прийняття.

Якщо під час опрацювання проекту рішення виявлено необхідність внесення до нього істотних змін, проект повертається для доопрацювання та повторного візування керівниками підприємств, установ чи організацій.

У разі невідповідності проекту рішення чинному законодавству України головний спеціаліст виконавчого апарату ради, до повноважень якого належить юридичне забезпечення ради, готує відповідний висновок.

Неврегульовані розбіжності щодо проекту рішення розглядаються постійними комісіями, які приймають рішення про врахування або відхилення зауважень.

Проект рішення візується керівниками зацікавлених підприємств, установ та організацій, працівниками виконавчого апарату ради, які здійснювали його опрацювання, в обов’язковому порядку головним спеціалістом виконавчого апарату ради, до повноважень якого належить юридичне забезпечення ради, керуючим справами виконавчого апарату ради та заступником голови ради.

Розробник проекту рішення робить доповідь на пленарному засіданні ради. Ініціатор розгляду питання, якщо він не готує проекту рішення, має право на співдоповідь.

Проекти регуляторних актів готуються розробником та вносяться на розгляд ради з урахуванням вимог Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

5. Попередній розгляд проектів рішень ради

Не пізніше, як за 25 робочих днів до дати розгляду з метою прийняття, підготовлені і оформлені належним чином проекти рішень у друкованому та електронному вигляді подаються до виконавчого апарату ради для організації їх попереднього розгляду у профільних постійних комісіях та оприлюднення відповідно до чинного законодавства.

Для попереднього вивчення питань, розробки проектів рішень ради розпорядженням голови ради або рішенням ради можуть утворюватись підготовчі комісії і робочі групи.

Постійні комісії на своїх засіданнях розглядають проекти рішень та готують висновки у формі відповідних рішень.

Прискорений порядок підготовки питань до розгляду радою допускається за згодою голови ради, за письмовим обґрунтуванням ініціатора розгляду питання щодо необхідності прийняття рішення в терміновому порядку за погодженням з головою  профільної постійної комісії. Завізовані проекти рішень та довідкові матеріали у цьому випадку подаються депутатам після попереднього розгляду питання профільною постійною комісією не пізніше як за день до початку сесії.

Такі проекти рішень, оприлюднюються негайно, після їх  підготовки.

Проекти регуляторних актів розглядаються в постійних комісіях з урахуванням вимог Закону України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

6. Матеріали до сесії ради

Необхідні для ознайомлення, вивчення та роботи під час сесії документи надаються депутатам не пізніше як за 3 дні до початку сесії. У виняткових випадках — перед початком пленарних засідань ради.

У проекті порядку денного подається перелік питань, що пропонуються до розгляду, із зазначенням доповідача з кожного порушеного питання. Матеріали до питань, внесених на розгляд ради, мають містити:

1) проект рішення;

2) довідкові,   інформаційні,   експертні   та   інші   додаткові   матеріали;

3) рекомендації профільних постійних комісій;

4) пропозиції депутатів, постійних комісій, якщо такі надійшли;

5) пояснювальну записку;

6) матеріали, передбачені Законом України ,,Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 7. Припинення   розгляду  питань  в  раді їх  ініціаторами

Ініціатор розгляду питання радою, у випадку, коли він сам готує проект рішення, має право зняти це питання з розгляду і припинити процедуру його погодження на будь-якому етапі, звернувшись до голови ради.

Розділ 4. Сесія ради

1. Перша сесія ради

Перша сесія новообраної ради скликається районною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради відповідно до статті 45 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”. Перше пленарне засідання першої сесії ради відкриває голова районної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.

Потім пленарне засідання ради продовжує вести найстарший за віком депутат новообраної ради до моменту обрання тимчасової президії.

Рада обирає тимчасову президію із числа депутатів ради в кількості не більше 5 осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарне засідання ради відповідно до вимог законодавтсва та цього Регламенту.

2. Порядок скликання сесій ради

Сесії ради скликає голова ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

Сесію може бути скликано за обставин і в спосіб, визначених у частинах шостій-дев’ятій статті 46 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”.

Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів (у виняткових випадках — не пізніше як за день) до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

3. Повноважність сесії ради

Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

4. Відкриття сесії ради

Сесію ради відкриває голова ради.

У випадках, передбачених частиною шостою статті 46 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” сесію відкриває і веде заступник голови ради, а за умов, передбачених частиною дев’ятою статті 46 зазначеного закону, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один із депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради — один із депутатів ради.

На початку пленарного засідання ради головуючий повідомляє про результати реєстрації депутатів та за наявності кворуму оголошує сесію відкритою.

Після відкриття сесії в сесійній залі виконується Гімн України. На час виконання Гімну України депутати та присутні в залі встають.

 5. Послідовність розгляду питань на пленарному засіданні ради

Після відкриття пленарного засідання ради головуючий послідовно ставить на розгляд такі питання:

1) вибори лічильної групи, затвердження її керівника;

2) утворення секретаріату, затвердження його керівника;

3) оголошення депутатських запитів;

4) інформація про утворення, припинення діяльності, зміни складу депутатських груп і депутатських фракцій;

5) прийняття порядку денного;

6) затвердження регламенту роботи;

7) розгляд питань порядку денного;

8) оголошення заяв і пропозицій, що не стосуються питань порядку денного, які надійшли головуючому від депутатів;

9) оголошення депутатами звернень, заяв, пропозицій громадян та їх об’єднань, заяв від депутатських груп і депутатських фракцій, виступи депутатів з короткими заявами і повідомленнями, депутатськими запитаннями.

6. Лічильна група

На час проведення пленарного засідання кожної сесії ради утворюється лічильна група, яка обирається відкритим голосуванням з числа депутатів у складі керівника та членів лічильної групи більшістю голосів присутніх на пленарному засіданні ради депутатів.

7. Секретаріат

На час проведення пленарного засідання кожної сесії ради утворюється секретаріат, який обирається відкритим голосуванням з числа депутатів у складі керівника та членів секретаріату більшістю голосів присутніх на пленарному засіданні депутатів. У разі необхідності, до складу секретаріату включаються спеціалісти відповідних галузей.

Секретаріат організовує ведення протоколу засідання ради, веде запис бажаючих виступити, реєструє депутатські запити, питання, довідки, повідомлення, заяви, пропозиції та інші матеріали, організовує роботу зі зверненнями громадян, які надійшли на адресу сесії, та інформує про це головуючого, редагує, доопрацьовує проекти рішень з урахуванням пропозицій та зауважень, які надійшли під час обговорення питання на сесії.

8. Порядок денний пленарного засідання ради

Процедура затвердження порядку денного пленарного засідання ради передбачає:

1) прийняття проекту порядку денного за основу. За основу приймається перелік тільки тих питань, які пройшли процедуру попереднього розгляду. Проект порядку денного вважається прийнятим за основу, якщо за нього проголосувала більшість від присутніх на пленарному засіданні ради депутатів;

2) внесення до порядку денного депутатських запитів;

3) затвердження порядку денного в цілому. Рішення приймається більшістю від присутніх на пленарному засіданні ради депутатів. Послідовність розгляду питань порядку денного сесії визначає рада.

У випадках, коли окремі питання вносяться на розгляд ради безпосередньо на пленарному засіданні, без попереднього розгляду головним спеціалістом виконавчого апарату ради, до повноважень якого належить юридичне забезпечення ради, постійними комісіями і пропонуються до внесення до порядку денного, проекти рішень з цих питань попередньо розглядаються головним спеціалістом виконавчого апарату ради, до повноважень якого належить юридичне забезпечення ради, профільною постійною комісією в день роботи сесії, про що рада приймає відповідне рішення.

9. Тривалість пленарних засідань ради

Пленарне засідання ради триває до завершення розгляду всіх питань порядку денного.

Більшістю голосів депутатів присутніх на пленарному засіданні ради робота пленарного засідання може бути припинена та продовжена в терміни і дні, визначені радою.

10. Закриття пленарного засідання ради

Після вичерпання питань порядку денного пленарного засідання ради та заслуховування коротких повідомлень і звернень депутатів, а також за рішенням ради про припинення роботи пленарного засідання, воно закривається.

Головуючий оголошує пленарне засідання ради закритим, після чого виконується Гімн України. На час виконання Гімну України депутати та присутні в залі встають.

11. Протоколи пленарних засідань ради

Після проведення пленарного засідання складається протокол.

У протоколі пленарного засідання ради зазначаються наступні дані:

— найменування ради, порядковий номер сесії в межах скликання, дата та місце проведення  пленарного засідання ради;

— число депутатів, обраних до ради, число присутніх депутатів;

— порядок денний пленарного засідання ради, прізвище доповідача і співдоповідача по кожному питанню;

            — прізвища депутатів, назва партії, групи депутатів, фракції депутатів, виступаючих в дебатах, для осіб, які не є депутатами — посади, а також депутатів, які внесли запити, тексти їх запитів;

— перелік прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих за рішення, проти та тих, хто утримались.

До протоколу пленарного засідання ради додаються рішення, прийняті радою, тексти доповідей і співдоповідей, письмові запити депутатів, тексти виступів депутатів (за їх бажанням), які записалися, але не виступили у зв’язку з припиненням дебатів, список відсутніх на пленарному засіданні ради депутатів, список запрошених на пленарне засідання ради.

Оформлений державною мовою протокол підписує головуючий на пленарному засіданні ради.

Протоколи пленарних засідань ради зберігаються у керуючого справами виконавчого апарату ради, вони є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України ,,Про доступ до публічної інформації”.

 Розділ 5. Пленарні засідання ради

1.Час   і   місце   проведення   пленарних   засідань   ради

Пленарні засідання ради розпочинаються о 10.00 годині і закінчуються не пізніше   18.00 години, якщо не буде прийняте інше рішення.

Перерва в роботі пленарних засідань ради робиться через кожні дві години  на 20 хвилин. Перерва на обід встановлюється з 14.00 до 15.00 години.

Рада має право прийняти рішення про зміну часу проведення засідань.

Пленарні засідання ради проходять у сесійній залі, у якій встановлено Державний прапор України. Порядок розміщення депутатів та інших присутніх у залі осіб визначається радою. Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для розміщення інших осіб.

За рішенням ради, прийнятим більшістю голосів присутніх на пленарному засіданні депутатів, її пленарні засідання можуть проводитись в іншому місці.

2. Ведення пленарних засідань ради

Пленарні засідання ради веде голова ради або заступник голови чи інша особа у випадках, передбачених Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” та цим Регламентом.

Головуючий на пленарному засіданні ради:

1) відкриває, веде і закриває засідання, оголошує перерви;

2) вносить на обговорення питання порядку денного, оголошує їх повну назву та інформує про матеріали, що надійшли до ради;

3) надає слово для доповіді, співдоповіді, виступу, оголошує наступного промовця;

4) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

5) ставить питання на голосування, оголошує його результати;

6) забезпечує дотримання цього Регламенту присутніми на засіданні;

7) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне оголосити;

8) вживає заходи щодо підтримання порядку на засіданні;

9) має право виправляти фактичні помилки, допущені у виступах на засіданні;

10) здійснює інші повноваження, що випливають з чинного законодавства та цього Регламенту. Головуючий на пленарному засіданні ради має право ставити запитання, у першочерговому порядку, вносити пропозиції з процедурних питань щодо ходу засідання, якщо з цих питань висуваються альтернативні пропозиції. Пропозиції голови ради ставляться на голосування першими.

На час доповіді, співдоповіді або виступу в дебатах головуючого, а також на час тимчасової його відсутності, ведення засідання доручається заступнику голови ради.

Головуючий на пленарному засіданні ради не повинен коментувати виступи промовців.

На час розгляду питання персонально щодо голови ради він звільняє місце відведене для головуючого на засіданні, а ведення пленарного засідання ради доручається заступнику голови ради.

3. Регламент розгляду питань на пленарному засіданні ради

Тривалість і регламент роботи пленарного засідання ради встановлюється радою, виходячи з кількості і особливостей питань, які розглядаються.

Час для доповіді, співдоповіді та заключного слова встановлюється за домовленістю з доповідачем та співдоповідачем, але не більше однієї години для доповіді, 20 хвилин для співдоповіді та 5 хвилин для заключного слова. Виступаючим в обговоренні питання надається до 5 хвилин.

У необхідних випадках головуючий має право за згодою більшості від присутніх на пленарному засіданні ради депутатів продовжити час для виступу.

Наприкінці пленарного засідання ради відводиться 30 хвилин для оголошення депутатами звернень, заяв, повідомлень пропозицій громадян та їх об’єднань, якщо вони мають суспільне значення; заяв від депутатських груп та  депутатських фракцій.

4. Порядок надання слова

Заяви про надання слова для виступу можуть подаватись головуючому на пленарному засіданні ради як у письмовій формі, так і шляхом підняття руки.

Слово для виступу особі, що не є депутатом, може бути надане головуючим за рішенням більшості присутніх на пленарному засіданні ради депутатів.

Виступи проводяться тільки з трибуни або від мікрофона в залі засідань ради.

Обговорення питання припиняється в разі вичерпання встановленого ліміту часу або за рішенням більшості присутніх на пленарному засіданні ради депутатів. При порушенні питання про припинення обговорення головуючий інформує депутатів про кількість записаних до виступу депутатів, які вже виступили, з’ясовує, хто наполягає на виступі. Після припинення обговорення доповідач і співдоповідач мають право на заключне слово.

5. Відкритість пленарних засідань ради

Пленарні засідання ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на них, крім випадків, передбачених законодавством України. Порядок доступу до засідань визначається радою відповідно до закону.

Особи, присутні на пленарних засіданнях ради, повинні утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається на засіданні, і не порушувати порядок. У разі порушення порядку, їх за рішенням головуючого, може бути видалено із зали, де відбувається засідання.

6. Дисципліна та етика пленарних засідань ради

На пленарному засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання і непристойні та лайливі слова, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий на пленарному засіданні ради має право попередити промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його виступ, а в разі повторного порушення позбавити його права виступу на даному засіданні.

Під час пленарного засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу (вигуками, репліками, оплесками, вставанням, тощо).

Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню пленарного засідання ради, головуючий попереджає його персонально і закликає до порядку. Після повторного попередження головуючий за згодою більшості депутатів присутніх на пленарному засіданні ради може запропонувати депутату залишити залу до кінця засідання.

У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні пленарного засідання ради головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або виступає не з тих питань, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні ради після двох попереджень позбавляє його слова.

Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на пленарному засіданні ради неправильно тлумачать його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий надає депутатові слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування.

 Розділ 6. Прийняття рішень ради

1.Місце і процедура прийняття рішень радою

Рішення ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засіданні після обговорення шляхом голосування.

Рішення ради може прийматися без обговорення, якщо проти цього не виступає жоден депутат, присутній на пленарному засіданні ради.

Рада приймає рішення з дотриманням наступного порядку:

1) прийняття проекту рішення за основу;

2) голосування пропозицій і поправок;

3) виступи з мотивів голосування;

4) прийняття рішення в цілому.

Рішення ради в межах повноважень, визначених Законом України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” (крім рішень з процедурних питань), приймаються, якщо за них проголосувала більше половини депутатів від загального складу ради.

2.Право ухвального голосу

Право ухвального голосу мають депутати.

Кожен депутат має право одного голосу і голосує особисто. Голосування за інших депутатів не дозволяється.

Депутат має право голосувати ,,за”, ,,проти”, ,,утримався”.

3.Лічильна комісія

Для проведення таємного голосування та визначення його результатів рада обирає відкритим голосуванням з числа депутатів більшістю голосів від присутніх на пленарному засіданні ради депутатів лічильну комісію.

До складу лічильної комісії обираються депутати в кількості не більше одного від політичної партії, від якої обрано депутатів.

У лічильну комісію не можуть входити депутати, кандидатури яких висунуті для обрання чи відносно яких порушується питання щодо дострокового припинення їх повноважень, звільнення тощо.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення лічильної комісії приймаються більшістю голосів членів комісії і затверджуються радою.

4.Поіменне голосування

Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-кого з депутатів, підтриманою не менш ніж однією третиною присутніх на пленарному засіданні ради депутатів.

Поіменне голосування проводиться шляхом опитування депутатів головуючим на пленарному засіданні ради в порядку, визначеному алфавітним списком.

 5.Таємне голосування на пленарному засіданні ради

Таємне голосування проводиться за рішенням ради, прийнятим більшістю присутніх на пленарному засіданні депутатів, та у випадках, передбачених чинним законодавством і цим Регламентом.

Організація і проведення таємного голосування покладається на лічильну комісію, обрану спеціально для проведення таємного голосування.

При проведенні таємного голосування лічильна комісія встановлює і доводить до відома депутатів:

—    час і місце проведення голосування;

—    порядок заповнення бюлетеня;

—    критерії визнання бюлетеня недійсним;

—    порядок організації голосування.

Бюлетені для таємного голосування в кількості, що відповідає фактичній чисельності обраних депутатів, виготовляються виконавчим апаратом ради під контролем лічильної комісії за прийнятою нею та затвердженою радою формою.

Бюлетені для кожного таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом, кольором, розміром, змістом і не повинні мати ніяких позначок.

У бюлетені для таємного голосування зазначається мета голосування та у відповідному місці ставляться печатка ради і підписи голови та секретаря лічильної комісії.

До бюлетеня для таємного голосування при персональних обраннях, призначеннях, затвердженнях, наданні згоди на призначення включаються всі кандидатури на посади, які були висунуті у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Регламентом, і які дали згоду балотуватися.

Самовідвід кандидатів приймається радою без голосування.

Кандидат може зняти свою кандидатуру і перед проведенням повторного голосування.

Якщо розглядається питання про надання згоди на звільнення з посади, відкликання, припинення повноважень або висловлення недовіри, то до бюлетеня для таємного голосування включається відповідна кандидатура, незалежно від її згоди на це.

Кожному депутату лічильною комісією видається один бюлетень для таємного голосування після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня.

Місце видачі бюлетенів визначає лічильна комісія.

Голосування проводиться в кабіні для таємного голосування шляхом проставлення в бюлетені для таємного голосування позначки, що засвідчує волевиявлення депутата, напроти прізвища кандидата, за якого депутат голосує, або напроти іншого запропонованого в бюлетені варіанта рішення. Заповнений бюлетень для таємного голосування опускається в скриньку, що знаходиться біля кабіни для таємного голосування.

Голосування закінчується в час, визначений лічильною комісією.

Таємне голосування вважається таким, що не відбулося, якщо бюлетенів для таємного голосування депутатами одержано менше, ніж необхідно для прийняття відповідного рішення. У такому разі проводиться повторне голосування, якщо інше не встановлено чинним законодавством або якщо більшістю голосів від присутніх на пленарному засіданні ради депутатів не прийнято іншого рішення.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми, бюлетені, у яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду, а також бюлетені, з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата ради. Прізвища, додатково вписані до бюлетенів, при підрахунку голосів не враховуються.

Рішення ради за результатами таємного голосування вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів депутатів від загального складу ради.

Якщо при обранні, призначенні, затвердженні,  наданні згоди на призначення на посаду жоден із кількох кандидатів на посаду не одержить за результатами першого голосування необхідної більшості голосів депутатів, проводиться повторне таємне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів депутатів при першому голосуванні.

Якщо внаслідок вибуття кандидатів на посаду з балотування залишається один кандидат на посаду, повторне таємне голосування проводиться щодо нього.

Якщо за результатами таємного голосування рішення про надання згоди на звільнення з посади, відкликання, звільнення з посади, припинення повноважень або висловлення недовіри не прийнято, пропозиція вважається відхиленою і повторному розгляду або новому голосуванню щодо тієї самої особи на цій сесії не підлягає, крім випадків виникнення нових підстав або з’ясування обставин, які не були відомі раді при розгляді відповідної кандидатури.

Якщо за результатами таємного голосування кандидата не було відповідно обрано, призначено, затверджено, надано згоди на його призначення на посаду, проводиться повторний розгляд цього ж питання порядку денного з новим висуненням кандидатів, якщо інше не встановлено чинним законодавством України. Кількість повторних розглядів таких питань не обмежується.

Голова лічильної комісії або визначений нею доповідач — член лічильної комісії доповідає на пленарному засіданні ради про результати таємного голосування, виявлені порушення порядку голосування та відповідає на запитання депутатів ради.

Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують усі присутні її члени. Член лічильної комісії, який не погоджується з її протоколом, у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу засідання лічильної комісії і оголошується на пленарному засіданні ради.

Якщо за результатами таємного голосування буде прийнято рішення про обрання, призначення, затвердження, надання згоди на призначення на посаду відповідного кандидата, головуючий на пленарному засіданні ради на підставі доповіді лічильної комісії оголошує таке рішення, яке оформляється рішенням ради.

Перед початком голосування лічильна комісія:

1) визначає зміст і форму бюлетеня з наступним затвердженням радою;

2) організує виготовлення бюлетенів;

3) перевіряє наявність кабін для таємного голосування;

3) опечатує або пломбує скриньки для таємного голосування.

Лічильна комісія забезпечує умови для додержання таємниці голосування. Процедура таємного голосування має бути такою, що унеможливлює застосування технологій контролю за волевиявленням депутатів.

Таємне голосування вважається таким, що відбулося, якщо кількість депутатів ради, що взяли участь у голосуванні, становить більше половини депутатів від загального складу ради.

6.Прийняття рішень з процедурних питань

Рішення з процедурних питань (спосіб голосування, зміна черговості розгляду питань та їх внесення до порядку денного, надання слова особі, що не є депутатом, продовження часу виступу тощо) приймаються, якщо за них проголосувало більше половини присутніх на пленарному засіданні ради депутатів, за винятком випадків, передбачених цим Регламентом.

7.Пропозиції до проектів рішень ради

Пропозиції до проектів рішень подаються через секретаріат пленарного засідання головуючому в письмовій формі, або усно з наступним письмовим оформленням, редакційні правки — усно або письмово і ставляться на голосування. Доповідачі та співдоповідачі мають право на короткий коментар пропозицій до проектів рішень з питань, що були предметом їхньої доповіді або співдоповіді. Пропозиція вважається прийнятою, якщо за неї проголосувало більше половини депутатів від загального  складу ради.

Проекти рішень, при розгляді яких радою були внесені поправки і доповнення, доопрацьовуються їх розробниками з урахуванням проголосованих і прийнятих поправок і доповнень.

8.Підписання рішень ради

Прийняті радою рішення підписуються головою ради, у разі його відсутності — заступником голови ради, а у випадку, передбаченому частинами дев’ятою, одинадцятою статті 46 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, — депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.

  9.Набрання чинності рішеннями ради

Рішення ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не встановлено рішенням.

Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію.

10.Оприлюднення рішень ради

Рішення ради оприлюднюються у п’ятиденний строк на офіційному сайті ради та у десятиденний строк надсилаються виконавчим апаратом районної ради відповідним підприємствам, організаціям, установам та посадовим особам. Нормативно-правові акти, прийняті  радою, оприлюднюються невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня їх прийняття.

Бюджетні рішення та рішення ради, що є регуляторними актами, оприлюднюються у порядку, встановленому Бюджетним кодексом України та Законом України ,,Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 Розділ 7. Депутати, депутатські групи, депутатські фракції

1.Правові засади діяльності депутатів

Порядок діяльності депутатів визначається Конституцією України, законами України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, ,,Про статус депутатів місцевих рад” та цим Регламентом.

2.Виникнення і строк повноважень депутата

Повноваження депутата починаються з дня відкриття першої сесії ради з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією підсумків виборів і закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним законодавством України.

3.Участь депутата в сесіях ради та засіданнях її органів

Депутат зобов’язаний бути присутнім на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійної комісії та інших органів ради, до складу яких його обрано. У разі неможливості бути присутнім на засіданні депутат повідомляє про це особу, яка очолює відповідний орган.

Депутат, крім голови ради та його заступника, повинен входити до складу однієї з постійних комісій, що утворюються радою.

Депутат за дорученням ради або постійної комісії, до складу якої його обрано, безпосередньо бере участь у підготовці питань до розгляду на сесіях ради, на засіданнях постійної комісії.

Пропозиції і зауваження, висловлені депутатами на сесіях ради або передані в письмовій формі головуючому на її пленарних засіданнях, розглядаються радою або за її дорученням постійними комісіями чи надсилаються на розгляд підзвітним і підконтрольним органам та посадовим особам місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівникам відповідних підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, які зобов’язані розглянути ці пропозиції і зауваження у строки встановлені радою, і про результати розгляду повідомити безпосередньо депутатів, які внесли пропозиції чи висловили зауваження, а також раду.

На пленарних засіданнях ради депутати періодично інформуються про хід виконання рішень, прийнятих радою, реалізацію пропозицій і зауважень, внесених ними, а також з інших важливих питань діяльності ради та її органів.

4. Форми роботи депутата в раді та її органах в міжсесійний період

У періодах між сесіями депутат бере участь у роботі постійної комісії, тимчасових контрольних комісій та інших органів, до складу яких його обрано, виконує доручення ради, її органів та голови ради, може брати участь у загальних зборах депутатів, зборах депутатських груп і депутатських фракцій, до складу яких він входить.

Депутат має право брати участь з правом дорадчого голосу в роботі  будь-якого органу ради, до складу якого він не входить, в роботі інших органів місцевого самоврядування при розгляді ними питань і прийнятті рішень, що стосуються інтересів виборців району.

5. Загальні збори депутатів

Голова ради має право скликати загальні збори депутатів для:

1) попереднього ознайомлення їх із питаннями та матеріалами, що вносяться на розгляд ради;

2) ознайомлення депутатів зі змінами чинного законодавства України, нормативно-правовими актами, прийнятими місцевими органами виконавчої влади, що мають важливе значення для району;

3) обговорення питань організації діяльності ради та її органів, взаємодії з громадськими організаціями, політичними партіями тощо.

Для ознайомлення депутатів із структурою, роботою, матеріальним забезпеченням органів, підприємств, установ і організацій, діяльність яких буде обговорюватися на сесії ради.

Можуть організовуватися виїзні загальні збори депутатів.

Участь депутатів в загальних зборах не є обов’язковою.

 6. Депутатське звернення

Депутатське звернення — це викладена в письмовій формі вимога депутата ради з питань, пов’язаних з його депутатською діяльністю, до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, а також керівників правоохоронних та контролюючих органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих на території ради здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.

Порядок розгляду депутатських звернень і надання відповідей на них визначається статтею 13 Закону України ,,Про статус депутатів місцевих рад”.

7. Депутатський запит

Депутатський запит — це підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради і її органів, керівників підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які розташовані або зареєстровані на відповідній території, до голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.

Депутатський запит може бути внесений депутатом або групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради в письмовій чи усній  формі, з наступним його письмовим оформленням в день проведення  пленарного засідання ради.

Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради.

Орган або посадова особа, до яких спрямовано депутатський запит, зобов’язані у встановлений радою строк дати офіційну письмову відповідь на нього раді і депутату. Якщо запит з  об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк, то орган або посадова особа зобов’язані письмово повідомити раді та депутатові, який вніс запит, і запропонувати інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця з дня одержання запиту.

Відповідь на депутатський запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. Депутат ради має право виступити і дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення, якщо на цьому наполягає не менше однієї четвертої присутніх на засіданні депутатів.

Посадових осіб, до яких звернено запит, своєчасно інформують про дату та час обговорення радою відповіді на депутатський запит. Посадові особи або уповноважені ними особи мають право бути присутніми на цьому засіданні ради.

За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

Рішення ради про депутатські запити та інформації про їх виконання обов’язково оприлюднюються в районній газеті ,,Путивльскі відомості” та на сайті ради.

8. Депутатське запитання

Депутатське запитання — це засіб одержання депутатом ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми.

Відповідь на запитання може бути оголошено на пленарному засіданні ради або дано депутату ради в індивідуальному порядку.

Запитання не включається до порядку денного на пленарному засіданні ради, не обговорюється і рішення по ньому не приймається.

9. Депутатські групи та депутатські фракції

Депутатська група — це об’єднання депутатів на основі їх взаємної згоди для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень. Депутати можуть об’єднуватися в депутатські групи за спільністю проблем, що їх розв’язують депутати, за єдністю території їх виборчих округів або іншими ознаками.

Депутатська фракція — це об’єднання депутатів на партійній основі.  До депутатської фракції можуть входити позапартійні депутати, які обрані від відповідної політичної партії.

Депутатська група складається не менш як із п’яти депутатів, депутатська фракція – не менш, як із трьох депутатів.

Депутатську групу або депутатську фракцію очолює керівник, обраний зі складу депутатів – членів депутатської групи або членів депутатської фракції.

10. Порядок створення депутатських груп та депутатських фракцій

Депутатська група або депутатська фракція може бути створена в будь-який час протягом строку повноважень ради за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до складу депутатської групи чи об’єднатися у депутатську фракцію.

Депутати мають право вільного виходу із депутатської групи, депутатської фракції чи залишення поза ними.

Керівник депутатської групи чи депутатської фракції подає до приймальні виконавчого апарату ради подання про утворення депутатської групи чи депутатської фракції. До подання додається підписане депутатами цієї депутатської групи чи депутатської фракції письмове повідомлення про сформування депутатської групи чи депутатської фракції із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності депутатів – членів депутатської групи чи депутатської фракції та депутатів, які уповнважені представляти депутатську групу чи депутатську фракцію.

Повна та скорочена назва депутатської фракції має збігатися з назвою відповідної політичної партії. Повна та скорочена назва депутатської групи не повинна співпадати з назвами зареєстрованих депутатських фракцій чи депутатських груп.

Після відповідного оформлення матеріалів головуючий на пленарному засіданні рада інформує депутатів про утворення депутатської групи чи депутатської фракції, про її кількісний склад, а також прізвище керівника депутатської групи чи депутатської фракції.

З моменту оголошення на найближчому пленарному засіданні ради про утворення депутатської групи чи депутатської фракції вона вважається зареєстрованою.

У такому ж порядку повідомляється про зміни  в складі  депутатської групи чи депутатської фракції.

 Про зміни в складі депутатських груп або депутатських фракцій керівник повідомляє письмово головуючого на пленарному засіданні ради, це повідомлення підписує і депутат, щодо якого воно подається, або тільки керівник депутатської групи чи депутатської фракції, якщо депутата виключено з неї.

Інформація про припинення (розпуск) депутатської групи або депутатської фракції ради оголошується головуючим на пленарному засіданні ради.

  11. Припинення діяльності  депутатських  груп та депутатських фракцій

Діяльність депутатської групи чи депутатської фракції припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів, унаслідок чого кількість членів депутатської групи чи депутатської фракції стає меншою за мінімальну;

2) у разі прийняття депутатами, що входять до складу депутатської групи чи депутатської фракції, рішення про розпуск;

3) після закінчення строку, на який депутати об’єдналися в депутатську групу чи депутатську фракцію або строку повноважень ради.

12. Членство депутата в депутатській групі або депутатській фракції

Членство депутата в депутатській групі або депутатській фракції є добровільним.

Депутат не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської фракції.

13. Права депутатських груп та депутатських фракцій

Депутатські групи та депутатські фракції мають право:

1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових контрольних комісіях ради та офіційних делегаціях ради;

2) попередньо обговорювати кандидатури осіб, яких обирає, затверджує, призначає чи погоджує рада;

3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питания порядку денного;

4) на вимогу не менше двох депутатських груп або депутатських фракцій під час роботи пленарного засідання ради оголошується перерва до 20 хвилин для вироблення або уточнення їх позиції щодо проектів рішень з тих чи інших питань порядку денного;

5) об’єднувати зусилля з іншими  депутатськими групами або депутатськими фракціями для створення більшості в раді чи опозиції.

6) здійснювати інші права, передбачені законами України. Жодна депутатська група чи депутатська фракція не має права виступати від імені ради.

14. Організація   діяльності   депутатських   груп   та   депутатських фракцій

Організація діяльності депутатських груп та депутатських фракцій покладається на керівників цих формувань.

Рада надає приміщення для засідань депутатських груп та депутатських фракцій.

Порядок роботи депутатських груп і депутатських фракцій визначаються ними самостійно.

Депутатські групи та депутатські фракції мають право на оголошення заяв на пленарному засіданні ради, на оприлюднення звернень, заяв, повідомлень у комунальних засобах масової інформації.

Депутатські групи та депутатські фракції можуть запрошувати на свої засідання голову ради, його заступника.

15. Погоджувальна рада депутатських груп та депутатських фракцій

З метою підвищення ефективності роботи ради та сприяння організації розгляду питань на пленарних засіданнях ради з ініціативи голови ради може утворюватися погоджувальна рада депутатських груп та депутатських фракцій.

До складу погоджувальної ради депутатських груп та депутатських фракцій входять голова ради та керівники депутатських груп та депутатських фракцій з правом ухвального голосу. У роботі погоджувальної ради депутатських груп та депутатських фракцій беруть участь голови постійних комісій ради з правом дорадчого голосу.

Головує на засіданнях погоджувальної ради депутатських груп та депутатських фракцій голова ради. У разі його відсутності на засіданнях головує заступник голови ради. У разі відсутності когось із керівників депутатських груп та депутатських фракцій чи голів постійних комісій за їх дорученням у засіданнях погоджувальної ради депутатських груп та депутатських фракцій беруть участь їхні повноважні представники з числа депутатів ради.

Рішення погоджувальної ради депутатських груп та депутатських фракцій мають рекомендаційний характер.

Розділ 8. Посадові особи та органи ради

1. Голова, заступник голови ради         

Голова ради та його заступник обираються радою з числа депутатів таємним голосуванням на строк повноваження ради.

Кожен депутат на посаду голови має право пропонувати будь-яку кандидатуру, в тому числі і свою.

Кандидатуру чи кандидатури на посаду заступника голови ради представляє голова.

Кандидати на посаду голови ради виступають на пленарному засіданні ради з доповідями   про програми  майбутньої діяльності і відповідають на запитання — в порядку висунення їх кандидатур.

В обговоренні кандидатур на посаду голови ради та його заступника приймають участь лише депутати.

Бюлетень для таємного голосування виготовляється виконавчим апаратом ради під контролем лічильної комісії за встановленою нею та затвердженою радою формою та по кількості обраних депутатів і підписуються головою та секретарем лічильної комісії.

В бюлетені для таємного голосування для обрання на посаду голови ради включаються всі кандидатури, які розглядались радою для включення до списку для таємного голосування і за яких відкритим голосуванням проголосувало не менше половини від кількості депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради. А до бюлетеня для таємного голосування для обрання на посаду заступника голови ради включаються кандидатури, представлені головою ради.

Прізвища кандидатів в бюлетені розміщуються в алфавітному порядку.

Кожному депутату видається один бюлетень. Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам членами лічильної комісії після пред’явлення ними посвідчення депутата районної ради та проставлення особистого підпису в реєстрі про одержання бюлетеня.

Депутат користується правом одного голосу. У виборчому бюлетені для голосування депутат проставляє позначку, що засвідчує його волевиявлення напроти прізвища кандидата, за якого депутат голосує або напроти іншого запропонованого в бюлетені варіанта рішення.

Депутат не має права передавати бюлетень для голосування іншим особам.

Перед початком голосування виборчі скриньки перевіряє, опечатує або пломбує голова лічильної комісії у присутності членів комісії.

Голосування проводиться у приміщенні при наявності умов для таємного голосування. Місце видачі бюлетенів і встановлення виборчої скриньки визначає комісія. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває виборчу скриньку для таємного голосування та підраховує голоси.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми; у яких підтримано  дві  і більше кандидатур на одну посаду; з яких неможливо установити зміст волевиявлення депутата. Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

Обраним на посаду вважається кандидат, який набрав більше
половини голосів депутатів від загального складу ради.

В разі, коли жоден з кандидатів не набрав необхідну кількість голосів, то за пропозицією лічильної комісії районна рада приймає протокольне рішення щодо проведення повторного голосування.

В бюлетень для повторного таємного голосування включаються два кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

В разі, коли при повторному голосуванні жоден кандидат не набрав необхідної більшості голосів, то за рішенням районної ради проводяться повторні вибори.

У разі проведення повторних виборів не забороняється висунення кандидатур, які були включенні у бюлетень для таємного голосування при попередньому голосуванні.

Про обрання голови ради та його заступника рада приймає відповідні рішення.

У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються нею недійсними.

Про порушення лічильна комісія доповідає раді. Якщо при визначенні результатів голосування, порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням ради проводиться повторне голосування.

Голова ради та його заступник здійснюють свої повноваження до припинення ними повноважень депутата ради даного скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень відповідно до Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”.

Голова ради звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України ,,Про доступ до публічної інформації, здійснення державної регуляторної політики виконавчим апаратом ради, а на вимогу не менш як третини депутатів — у визначений радою термін.

Голова за посадою очолює президію та виконавчий апарат ради, у межах своїх повноважень видає розпорядження.

Заступник голови ради веде організаційну та іншу роботу за дорученням голови, а за відсутності голови ради та у разі неможливості виконання ним своїх обов’язків з інших причин, здійснює повноваження голови ради на підставі його розпорядження.

2. Постійні комісії

Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

Постійні комісії обираються радою в складі голови і членів комісії. Усі інші питання структури вирішуються постійною комісією самостійно.

Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах. Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

3. Порядок формування постійних комісій ради

Постійні  комісії обираються  радою  на строк її повноважень у складі голови і членів постійної комісії.  У  разі необхідності  рада  може  прийняти  рішення  про  створення  нових постійних комісій, ліквідацію або реорганізацію раніше створених, переобрання голів постійних комісій.

Постійні комісії утворюються рішенням ради, в якому зазначаються назва комісії, кількісний, персональний склад та від якої партії делегується депутат до постійної комісії.

Мінімальна кількість членів постійної комісії не може бути меншою п’яти. Персональний склад постійних комісій формується за принципом пропорційної представленості в кожній комісії депутатів від політичних партій, якими вони висунуті, з урахуванням бажання депутатів працювати у відповідній постійній  комісії, їхньої фахової підготовки та професійного рівня.

Формування складу постійних комісій здійснюється з дотриманням таких правил:

— політичні партії, кількість представників яких більша, ніж кількість постійних комісій, делегують до складу постійних комісій по одному депутату;

— політичні партії, кількість представників яких менша, ніж кількість постійних комісій, делегують по одному депутату до складу окремих, за їх вибором, постійних комісій;

— решта місць у постійних комісіях, як правило, заповнюється політичними партіями пропорційно кількості депутатів, які залишились нерозподіленими за постійними комісіями;

— пропорційність представництва розраховується послідовно при формуванні кожної наступної  постійної комісії;

— послідовність формування складу постійних комісій визначається від постійних комісій з більшою кількістю членів до постійних комісій з меншою кількістю членів.

За домовленістю між політичними партіями їх місця в постійних комісіях можуть передаватись представникам іншої партії.

Після остаточного визначення кількісного складу постійних комісій політичні партії вносять пропозиції щодо персонального їх складу.

У разі виходу депутата із партії, від якої він делегувався до складу постійної комісії, за ним зберігається членство у відповідній постійній комісії.

4. Повноваження постійних комісій

Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою:

1)  попередньо  розглядають  проекти   програм  соціально-економічного  і культурного розвитку, бюджету, звіти про виконання програм і бюджету тощо;

2) розробляють проекти рішень ради та готують висновки з питань, внесених на її розгляд;

3) попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження радою тощо, готують висновки з цих питань;

4) вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ, організацій, їхніх філій та відділень незалежно від форм власності та їхніх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їхніх керівників, а в необхідних випадках — на розгляд ради;

5) здійснюють контроль за виконанням рішень ради.

5. Організація роботи постійних комісій

Організація роботи постійної комісії здійснюється відповідно до статті 47 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні” та Положення про постійні комісії Путивльської районної ради сьомого скликання.

При необхідності може проводитися спільне засідання постійних комісій.

Спільне засідання постійних комісій є спеціальною формою роботи постійної комісії, яка проводиться за дорученням ради, її голови, заступника голови чи за власною ініціативою двох або  більше постійних комісій.

Спільні засідання постійних комісій проводять їх голови за домовленістю між собою.

Порялок проведення спільного засідання постійних комісій має відповідати вимогам, викладеним у цьому Регламенті та  Положенні про постійні комісії Путивльської районної ради сьомого скликання.

Спільним ухваленим рішенням вважається рішення, за яке проголосувало більшість від загального складу депутатів в кожній постійній комісії, яка брала участь у спільному засіданні. У цьому випадку оформлюється спільне рішення постійної комісії, яке підписується головами та секретарями постійних комісій – учасників спільного засідання постійних комісій чи уповноваженими особами.

6. Президія ради

Президія є дорадчим органом ради, який розглядає та попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з усіх питань, які відносяться до компетенції ради.

До складу президії входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп та депутатських фракцій.

Президія діє на основі Положення про президію Путивльської районної ради сьомого скликання.

 7.  Тимчасові контрольні комісії ради

Тимчасові контрольні комісії є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, кількісний і персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше третини депутатів від загального складу ради.

Засідання тимчасових контрольних комісій проводяться, як правило, у закритому режимі. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі фахівці, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, що стала їм відома у зв’язку з її роботою.

Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

8. Виконавчий апарат ради

Виконавчий апарат забезпечує здійснення повноважень ради і діє на підставі Регламенту роботи виконавчого апарату Путивльської районної ради, який затверджується розпорядженням голови ради.

Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Структура і чисельність, витрати на утримання виконавчого апарату затверджуються радою за поданням її голови.

Виконавчий апарат за посадою очолює голова ради.

Працівників виконавчого апарату призначає і звільняє голова ради.

 Розділ 9. Прикінцеві положення

1.Контроль за дотриманням норм цього Регламенту

У разі наявності розбіжностей норм цього Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

Контроль за дотриманням норм цього Регламенту покладається на постійну комісію, до відання якої віднесені питання цього Регламенту.

2. Внесення змін і доповнень до цього Регламенту

Зміни і доповнення до цього Регламенту вносяться та затверджуються радою.