Правила внутрішнього трудового розпорядку

П Р А В И Л А

внутрішнього трудового розпорядку для працівників

виконавчого апарату Путивльської районної ради

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників виконавчого апарату Путивльської районної ради (далі – Правила) розроблені  та запроваджуються з метою удосконалення організації праці, зміцнення трудової і виконавчої дисципліни, забезпечення раціонального використання робочого часу, високої ефективності і якості роботи працівників, умов стимулювання, відповідальності за порушення трудової дисципліни. Правила визначають основні обов’язки та права працівників, режим праці, засади регулювання трудових відносин.

2. Правила розроблені згідно статті 43 Конституції України, Законів України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу», Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.

3. Правила є обов’язковими для всіх працівників виконавчого апарату Путивльської  районної ради (далі – виконавчий апарат).

ІІ. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ, ПЕРЕВЕДЕННЯ  І ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ

1. Порядок прийняття на службу посадових осіб місцевого самоврядування регулюється статтею 10 Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”.

Прийняття на службу посадової особи місцевого самоврядування на посади третьої – сьомої категорій, передбачених статтею 14 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», проводиться на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення  вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 та Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого апарату Путивльської районної ради.

Призначення на посади та звільнення з посад працівників виконавчого апарату здійснюється головою районної ради або посадовою особою, яка виконує повноваження голови районної ради згідно з чинним законодавством.

2. Голова районної ради має право самостійно добирати та приймати на роботу працівників патронатної служби.

Прийняття на роботу всіх інших категорій працівників виконавчого апарату, на яких не поширюється дія Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування”, здійснюється на загальних підставах згідно з Кодексом законів про працю України та іншими актами чинного законодавства.

3. При прийнятті на роботу, особа повинна пред’явити:

—  трудову книжку;

—  паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

— у випадках, передбачених законодавством, також документ про освіту, спеціальність, кваліфікацію, про стан здоров’я та інші документи;

Забороняється вимагати від працівника при прийнятті на роботу документи, пред’явлення яких не передбачено законодавством.

4. Укладання трудового договору оформляється розпорядженням голови районної ради, з яким працівник ознайомлюється під розписку.

5. При укладанні трудового договору може застосовуватися обумовлене угодою сторін випробовування з метою перевірки відповідності працівника роботі, яку йому доручають виконувати.

Випробовування встановлюється згідно з законодавством на строк:

— для посадових осіб місцевого самоврядування – до шести місяців;

— для інших категорій спеціалістів і службовців – до трьох місяців, а для робітників – не більше одного місяця.

Якщо після закінчення строку випробовування працівник продовжує працювати, то він вважається таким, який витримав випробовування і трудовий договір з ним може бути розірвано лише на загальних підставах.

6. Громадяни України, які вперше приймаються на службу в органи місцевого самоврядування складають Присягу посадових осіб місцевого самоврядування (далі — Присяга). Посадова особа місцевого самоврядування підписує текст Присяги, який зберігається в особовій справі. Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.

При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування  посадова особа місцевого самоврядування ознайомлюється із Загальними правилами поведінки державного службовця, затвердженими наказом Головдержслужби України від 04.08.2010р. №214, про що робиться відповідний запис в його особовій справі.

7. При прийнятті працівника на роботу чи при переведенні його у встановленому порядку на іншу роботу заступник голови районної ради повинен:

— ознайомити працівника з його посадовою інструкцією, а також з умовами та оплатою його праці (під розписку);

— ознайомити його з цими Правилами;

— визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

— проінструктувати працівників з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки, охорони праці.

8. На кожного працівника, який відпрацював понад п’ять днів, оформлюється трудова книжка в порядку, встановленому законодавством.

9. Переведення працівників виконавчого апарату на іншу роботу здійснюється згідно із законодавством.

10. Припинення трудового договору може мати місце лише на підставах та у порядку, визначеному законодавством.

Посадові особи місцевого самоврядування та інші категорії працівників виконавчого апарату мають право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це голову районної ради, а в разі його відсутності – заступника голови районної ради, письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу через причини, передбачені частиною першою статті 38 Кодексу законів про працю України, голова районної ради повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Розірвання трудового договору за ініціативою голови районної ради не допускається без попередньої згоди профспілкового комітету первинної профспілкової організації виконавчого апарату, за виключенням випадків, передбачених законодавством.

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні” та „Про службу в органах місцевого самоврядування ”, іншими законами України.

Рішення про припинення служби в органах місцевого самоврядування може бути оскаржено посадовою особою місцевого самоврядування у порядку, визначеному законодавством.

Зміна керівництва районної ради не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату, крім працівників патронатної служби.

Припинення трудового договору оформляється розпорядженням голови районної ради.

11. В день звільнення  працівнику виконавчого апарату повинна бути видана його трудова книжка з внесеним до неї записом про звільнення і проведено з ним повний розрахунок. Записи про причини звільнення у трудову книжку повинні вноситись у повній відповідності з розпорядженням  голови районної ради та законодавством, з посиланням на відповідну статтю (пункт) закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

   ІІІ. ОСНОВНІ ПРАВА  І ОБОВ’ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ

ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ

1. Працівники виконавчого апарату мають право:

— на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян;

— на оплату праці залежно від посади, рангу, якості, досвіду та стажу роботи;

— на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та атестації;

— на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;

— на соціальний і правовий захист;

— у порядку і в межах встановлених законодавством, отримувати інформацію щодо матеріалів своєї особистої справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження особою служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівництва виконавчого апарату відповідні пояснення та давати особисті пояснення;

— вимагати проведення службового розслідування з метою спростування безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї;

—  захищати свої законні права та інтереси в судовому порядку;

— брати участь у розгляді питань і прийнятті відповідних рішень, в межах своїх повноважень.

2. Основні обов’язки працівників виконавчого апарату:

— додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування;

— забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування;

— додержання прав та свобод людини і громадянина;

— збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;

— постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;

— сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у роботі;

— шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

— недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави;

— дотримання вимог по охороні праці, техніці безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки, що передбачені відповідними правилами і інструкціями;

— вжиття заходів до негайного усунення причин і умов, що створюють перешкоди чи ускладнюють нормальне виконання обов’язків, та негайне повідомлення про це керівництва районної ради;

— утримання свого робочого місця та обладнання в чистоті та справному стані;

— забезпечення встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

—    забезпечення збереження комунальної та державної власності;

— ефективне та раціональне використання обладнання, економне витрачання матеріалів, електроенергії та інших матеріальних ресурсів та цінностей.

3. Конкретні обов’язки та права працівників виконавчого апарату визначаються у посадових інструкціях, що затверджуються головою районної ради.

 ІV. ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИЦТВА

ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ

1. Керівництво виконавчого  апарату зобов’язане:

— неухильно дотримуватись вимог законодавства про працю;

— створювати для працівників виконавчого апарату умови, необхідні для ефективного виконання функціональних обов’язків, підвищення продуктивності праці;

— забезпечувати матеріальне стимулювання і заохочення працівників виконавчого апарату за результатами їх особистої роботи, економне і раціональне витрачання фонду оплати праці, виплачувати заробітну плату у встановлений термін –  1  та 15 числа щомісячно;

— здійснювати заходи, спрямовані на зміцнення трудової і виконавської дисципліни, дотримання встановленого режиму праці і відпочинку;

— забезпечувати вимоги охорони праці, техніки безпеки, санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки, відповідно до чинного законодавства;

— сприяти організації оздоровлення та відпочинку працівників;

— застосовувати необхідні заходи з профілактики виробничого травматизму та захворювань;

— у випадках, передбачених законодавством, своєчасно надавати пільги і компенсації у зв’язку з умовами праці;

— забезпечувати систематичне підвищення рівня кваліфікації, економічних і правових знань працівників.

2. У відповідних випадках, передбачених законодавством, керівництво виконавчого апарату здійснює свої повноваження разом або за погодженням з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації виконавчого апарату Путивльської районної ради.

 V. РОБОЧИЙ ЧАС ПРАЦІВНИКІВ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ

 І ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

1. Тривалість робочого часу працівників виконавчого апарату, відповідно до чинного законодавства, не може перевищувати 40 годин на тиждень:

— для працівників виконавчого апарату встановлюється п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями – субота і неділя;

— початок роботи о 8.00 годині – протягом робочого тижня;

— перерва на обід з 12.00 години до 13.00 години – протягом робочого тижня;

— кінець робочого дня в понеділок, вівторок, середу та четвер – о 17 годині 15 хвилин, в п’ятницю – о 16.00 годині, напередодні святкових неробочих днів, робочий день скорочується на одну годину.

Для виконання невідкладної та непередбаченої роботи посадові особи та інші категорії працівників виконавчого апарату можуть залучатися до роботи у вихідні дні, святкові та неробочі дні у встановленому законодавством порядку, оплата за які здійснюється відповідно до трудового законодавства.

2. Забороняється в робочий час:

— відволікати працівників від їх безпосередньої роботи, відкликати їх з роботи для виконання громадських обов’язків і проведення різних заходів, що не пов’язані з основною діяльністю;

— скликати збори, засідання і різного роду наради з громадських справ.

3. Відповідно до законодавства, за угодою між працівником і головою районної ради, може встановлюватися, як при прийнятті на роботу, так і згодом, неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

4. Посадовим особам місцевого самоврядування надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі середньомісячної заробітної плати. Посадовим особам, які мають стаж державної служби та служби в органах місцевого самоврядування понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка згідно чинного законодавства.

Працівники виконавчого апарату можуть бути відкликані з відпустки в порядку встановленому чинним законодавством. Невикористана частина відпустки надається працівнику в будь-який інший період, але не пізніше 12 місяців після закінчення року, за який надається відпустка.

Умови, тривалість і порядок надання відпусток іншим працівникам виконавчого апарату встановлюється згідно з Кодексом законів про працю України та Законом України „Про відпустки”.

5. Черговість надання щорічних відпусток визначається графіками, які затверджуються головою районної ради за погодженням з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації виконавчого апарату Путивльської районної ради з врахуванням необхідності забезпечення роботи виконавчого апарату і сприятливих умов для відпочинку працівників. Графік відпусток складається на кожний календарний рік не пізніше 5 січня поточного року і доводиться до відома всіх працівників виконавчого апарату.

 VІ. ЗАОХОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ  ЗА СУМЛІННУ ПРАЦЮ

1. За сумлінну працю у виконавчому апараті, зразкове виконання службових обов’язків та за інші досягнення в роботі передбачаються заходи заохочення та винагород :

— нагородження відзнаками голови районної ради;

— преміювання;

— виплата стимулюючих надбавок та інше.

2. Застосовування заохочень та винагород проводиться у порядку, передбаченому статтею 144 Кодексу законів про працю України.

 VІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ  ЗА ПОРУШЕННЯ ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ

1. Порушення трудової дисципліни, у тому числі невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього трудовим договором або цими Правилами, прогулу без поважних причин, тягне за собою застосування заходів дисциплінарного чи громадського впливу, а також інших заходів, передбачених законодавством.

Питання щодо притягнення працівників виконавчого апарату до дисциплінарної відповідальності вирішується головою районної ради.

2. За порушення трудової дисципліни можуть застосовуватись такі дисциплінарні стягнення:

— попередження про неповну службову відповідність;

— затримка до 1 року у присвоєні чергового рангу або призначенні на вищу посаду;

— догана;

— звільнення з роботи.

Стягнення застосовуються у порядку, передбаченому законодавством.

3. Дисциплінарне стягнення застосовується головою районної ради безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці. Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

4. До застосування дисциплінарного стягнення керівництво  виконавчого апарату повинно зажадати від порушника трудової дисципліни письмового пояснення.

За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

При обранні виду стягнення голова районної ради повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок і попередню роботу працівника.

5. Розпорядження голови районної ради про накладання дисциплінарного стягнення з обмовленням мотивів його застосування оголошується працівникові під розписку, в необхідних випадках доводиться до відома інших працівників виконавчого апарату.

6. Дисциплінарне стягнення може бути оскаржене працівником у порядку, встановленому законодавством.

7. Якщо, протягом року з дня накладання дисциплінарного стягнення, працівник не буде підданий новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Голова районної ради з своєї ініціативи чи за клопотанням трудового колективу може видати розпорядження про зняття стягнення до закінчення одного року за умови, якщо працівник не допустив нового порушення трудової дисципліни і, до того ж,  проявив себе як сумлінний працівник.

Протягом строку дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення та винагород до працівника не застосовуються.

 VІІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАВЧОГО

АПАРАТУ РАЙОННОЇ РАДИ

1. Матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого апарату здійснюється керівництвом виконавчого апарату.

2. Керівництво виконавчого апарату здійснює заходи по утриманню в належному стані приміщень районної ради, проведенню поточного та капітального ремонтів, придбанню та ремонту меблів, обладнання, оргтехніки, виготовленню друкованої продукції, забезпеченню працівників виконавчого апарату канцелярським знаряддям, папером, телефонним зв’язком.

3. Для списання основних засобів та інших матеріальних цінностей у виконавчому апараті утворюється комісія. Акт на списання матеріальних цінностей затверджує голова районної ради.

4. При прийомі на роботу працівники виконавчого апарату отримують необхідні для виконання їх службових повноважень майно та матеріальні цінності під особисту відповідальність.

5. При звільненні з роботи або при переміщенні працівника виконавчого апарату з одного службового приміщення в інше, він зобов’язаний узгодити питання передачі та прийому майна і матеріальних цінностей з керівництвом виконавчого апарату.

6. Без узгодження із головою районної ради, передавати майно та матеріальні цінності з одного службового приміщення в інше, виносити його за межі районної ради забороняється.

Заступник голови                                                              В. О. Мартиненко