Конкурс на посади керівників підприємств комунальної форми власності

Оголошення про проведення конкурсу

Постійно діюча конкурсна комісія з проведення конкурсу  на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, міста Путивльського району оголошує конкурс на заняття вакантної посади  директора комунального некомерційного підприємства «Путивльська центральна районна лікарня» Путивльської районної ради Сумської області.

Правові підстави проведення конкурсу:

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,

Порядок проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1094, наказ Міністерства охорони здоров’я України від 31.10.2018 №1977 «Про внесення змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорони здоров’я»,  Порядок організації проведення конкурсу на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, міста Путивльського району, затверджений рішенням Путивльської районної ради сьомого скликання від 29.05.2019 зі змінами  від 18.09.2019, рішення Путивльської районної ради сьомого скликання від 24.12.2019 «Про проведення конкурсу», розпорядження голови Путивльської районної ради від 15.01.2020  № 4 – ОД «Про створення постійно діючої конкурсної комісії  з проведення конкурсу на зайняття посад керівників закладів охорони здоров’я, що належать до спільної власності територіальних громад сіл, міста Путивльського району».

Найменування підприємства:

повне: комунальне некомерційне підприємство «Путивльська центральна районна лікарня» Путивльської районної ради Сумської області;

скорочене: КНП «Путивльська ЦРЛ».

Юридичне та фактичне місцезнаходження підприємства:

41500, Сумська область, Путивльський район, місто Путивль, вулиця Глухівська, будинок 1.

Основні напрями діяльності:

надання вторинної медичної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, що постійно проживає (перебуває) на території Путивльського району, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Ознайомитися зі Статутом комунального некомерційного підприємства «Путивльська центральна районна лікарня» Путивльської районної ради Сумської області, затвердженого рішенням Путивльської районної ради від 24.12.2019, можна за посиланням: www.putivlrada.gov.ua

Структура комунального некомерційного підприємства «Путивльська центральна районна лікарня» Путивльської районної ради Сумської області включає адміністративно-управлінську службу; допоміжні підрозділи, в тому числі господарсько-обслуговуючу службу; лікувально-профілактичні підрозділи.

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності комунального некомерційного підприємства «Путивльська центральна районна лікарня» Путивльської районної ради Сумської області на І квартал 2020 року складають  6893833,00 грн.

Термін подання документів для участі у конкурсі:

з 20.01.2020 по 10.02.2020 до 17 години.

Документи на конкурс приймаються за адресою:   приймальня Путивльської районної ради,  вулиця  Першотравнева, будинок 84, місто Путивль, Сумська область. 41500.

Номер телефону та адреса  електронної пошти для довідок:

тел. (05442) 52783, e-mail: put_rr@ukr.net

Перелік документів, що подаються претендентом для участі у конкурсі:

копія паспорта громадянина України;

письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1;

резюме у довільній формі;

автобіографія;

копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2;

конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

довідка МВС про відсутність судимості;

медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

попередження стосовно встановлених Законом України  «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3;

заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 4;

підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Для участі у конкурсі претендент подає документи особисто або надсилає поштою у визначений в оголошенні строк. Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Вимоги до претендента:

вища освіта ІІ рівня за ступенем магістра спеціальності галузі знань «Управління та адміністрування» або «Публічне управління та адміністрування», або «Право», або «Соціальні та поведінкові науки», або «Гуманітарні науки», або «Охорона здоров’я» та спеціалізацією «Організація і управління охороною здоров’я».

Стаж роботи на керівних посадах – 5 років.

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров’я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров’я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров’я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров’я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон’юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв’язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров’я.

Вимоги до конкурсної пропозиції: 

конкурсна пропозиція може містити проект плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три — п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Умови оплати праці:

Умови оплати праці директора комунального некомерційного підприємства «Путивльська центральна районна лікарня» Путивльської районної ради Сумської області визначаються відповідно до контракту та не можуть бути меншими, ніж передбачено чинним законодавством. Типова форма контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я, що діє в організаційно-правовій формі казенного або комунального некомерційного підприємства  затверджена постановою Кабінету Міністрів України  від 21.08.2019 №792 «Про затвердження Порядку укладання контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я та типових форм контракту з керівником державного, комунального закладу охорони здоров’я».

Дата і місце проведення конкурсу:

11  лютого 2020 року о 10 год. 00 хв. засідання конкурсної комісії щодо розгляду заяв претендентів і доданих до них документів;

18 лютого 2020  року о  10 год. 00 хв. засідання конкурсної комісії із заслуховування конкурсних пропозицій учасників конкурсу, проведення з ними співбесіди та здійснення шляхом голосування відбору з числа учасників конкурсу однієї кандидатури, яка відповідає встановленим вимогам – переможця конкурсу.

Місце проведення конкурсу: 41500, Сумська область, місто Путивль, вулиця Першотравнева, 84 мала зала засідань Путивльської районної ради.

                                                                                               Конкурсна комісія  

Додаток 1

Додаток 2

Додаток 3

Додаток 4

ПРОТОКОЛ № 1 ВІД 17.01.2020

ПРОТОКОЛ № 2 ВІД 11.02.2020

ПРОТОКОЛ № 3 ВІД 18.02.2020