Про затвердження документів щодо забезпечення доступу до публічної інформації

ПУТИВЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
22.07.2011                                 м.Путивль                                   №  47
Про затвердження документів
щодо забезпечення доступу
до публічної інформації
Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» та розпорядження голови Путивльської районної ради від 27.06.2011 № 37 «Про заходи  щодо забезпечення доступу до публічної  інформації»:
1. Затвердити:
1.1. Форму запиту на інформацію згідно з додатком 1 (додається).
1.2. Порядок складання та надання запитів на інформацію згідно з додатком 2 (додається).
2. Установити, що Путивльська районна рада:
2.1. Є розпорядником інформації, якою володіє виконавчий апарат районної ради та яка отримана або створена в процесі здійснення районною радою своїх повноважень.
2.2. Не є розпорядником інформації за запитами на інформацію стосовно інформації інших органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, інформації, яка може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або яка потребує створення в інший спосіб.
3. Працівникам виконавчого апарату районної ради забезпечити дотримання вимог документів, затверджених цим розпорядженням щодо надання доступу до публічної інформації.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови районної ради Мартиненка В.О.
Голова                                                                        О.Д.Фесенко
Додаток 1
до розпорядження
голови районної ради
____________№_____
Форма запиту на інформацію
Розпорядник  інформації _______________________________________________
 (найменування розпорядника інформації)
Запитувач    ___________________________________________________________________
 (прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб, найменування організації,
________________________________________________________________________________
 прізвище, ім’я, по батькові представника організації  — для юридичних
______________________________________________________________
 осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу  юридичної особи,
______________________________________________________________
 поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)
Запит на інформацію
Прошу відповідно до Закону України «Про доступ  до  публічної інформації» надати
________________________________________________________________________________
 (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)
 Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити):
на поштову адресу___________________________________________________________
 (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
________________________________________________________________________________
 будинок, корпус, квартира)
 на електронну адресу __________________________________________________________
 телефаксом ____________________________________________________________________
 за телефоном __________________________________________________________________
________                                                                              __________________
 (дата)                                                                                               (підпис)
 Примітки.
1. Система обліку, що містить інформацію про  документи, які перебувають у володінні  Путивльської районної ради розміщена на сайті Путивльської районної ради www.putivlrada.gov.ua
2. Запит може бути поданий:
на поштову адресу: Путивльська районна рада, вул.Першотравнева,84, м.Путивль, Сумська область 41500;
на електрону адресу: putivlrayrada@sm.ukrtel.net;
телефаксом (05442) 5-27-83;
за телефоном (05442) 5-27-83
3. Запит може бути поданий особисто  до Путивльської районної ради в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.
5. Відповідь на запит на інформацію надається у  спосіб,  обраний  запитувачем,  протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.
6. У  разі  коли  запит на інформацію  стосується   інформації,  необхідної  для захисту  життя  чи свободи особи,  інформації щодо стану  навколишнього  природного середовища,   якості   харчових  продуктів  і  предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших  надзвичайних  ситуацій,  що  сталися  або  можуть  статися  і  загрожують   безпеці   громадян,   відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.
7. У  разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед  значної кількості   даних,   строк  розгляду  запиту  може  бути продовжено до 20 робочих днів  з  обґрунтуванням  такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в  письмовій  формі  не  пізніше   п’яти  робочих днів з дня надходження запиту.
8. Інформація на запит надається безоплатно.
9. У  разі  коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10  сторінок,  про  це  протягом  п’яти  робочих  днів  з  дня  надходження запиту повідомляється запитувачу  із  зазначенням  обсягу  фактичних   витрат, пов’язаних  із  копіюванням  або  друком документів,  та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації  здійснюється  протягом  трьох  робочих  днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.
10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:
1) районна рада інформацією не володіє і не зобов’язана відповідно до її  компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
3) запитувач  не  оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або   друком   документів,   відповідно  до пункту 8 цих приміток;
4) не  дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію,  передбачених  частиною п’ятою  статті  19 Закону  України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:
прізвище, ім’я, по батькові (найменування)  запитувача, поштову  адресу  або  адресу електронної пошти,  а також  номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид,  назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
Заступник голови                                                                         В.О.Мартиненко
Додаток 2
до розпорядження
голови районної ради
____________№_____
ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію
1. Запит  на  інформацію  подається  до Путивльської районної ради фізичною  або  юридичною особою, об’єднанням громадян без статусу юридичної особи  в  усній  чи  письмовій  формі  під  час особистого  прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
2. Запит на інформацію подається у довільній формі.
3. Запит на інформацію повинен містити:
прізвище, ім’я, по батькові   (найменування)  запитувача, поштову адресу,  адресу електронної пошти або номер засобу зв’язку (якщо такий є);
загальний опис інформації або вид,  назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
підпис і дату (за умови подання письмового запиту).
4. Для подання письмового запиту запитувач може використати
 форму, яку надає або яка розміщується на офіційному веб-сайті Путивльської районної ради.
5. Запит на інформацію може бути подано особисто до Путивльської районної ради, якою вона володіє, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає
 зручну для нього форму отримання інформації.
7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не  може  подати  письмовий запит його оформлює головний спеціаліст виконавчого апарату районної ради, до повноважень якого належить організація у встановленому порядку доступу до публічної  інформації,  якою  володіє  Путивльська районна рада, із зазначенням прізвища,  ім’я,  по батькові,  контактного телефону в запиті та надає копію запиту особі, яка його подала.
8. На вимогу запитувача на першому аркуші  копії  запиту проставляється  відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації, дати надходження та  вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.
 Заступник голови                                                                 В.О.Мартиненко
spacer