ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ОПРИЛЮДНЕННЯ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТУ, ПРОЕКТУ РІШЕННЯ БОБИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ «ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ НА 2020 РІК»

Відповідно до ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань виконавчий орган Бобинської  сільської ради повідомляє про оприлюднення проекту рішення Бобинської  сільської ради «Про встановлення місцевихі податків і зборів на 2020».

Мета прийняття рішення: проект рішення передбачає встановлення податків і зборів, які будуть справлятися   на території сільської  ради.

Розробник проекту: Бобинська  сільська рада.

Проект рішення розміщений в мережі Інтернет на офіційному сайті Путивльської районної ради http://www.putivlrada.gov.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються до виконавчого комітету Бобинської сільської ради у письмовому або в електронному вигляді за адресами:

поштова адреса: вул. Сумська 11, с. Бобине, Путивльський район, Сумська область, 41506, тел. (05442) 4-46-12,

електронна адреса: E-mail: silradabob@ukr.net

Зауваження та пропозиції приймаються протягом 1 місяця з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу.

Експертний висновок

депутатської комісії з питань планування , місцевого бюджету, фінансового, соціально-економічного і культурного розвитку села, управління комунальною власністю та охорони навколишнього природного середовища  щодо регуляторного впливу  регуляторного акта проекту рішення сільської ради  «Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2020 рік».

Постійна депутатська комісія з питань планування , місцевого бюджету, фінансового, соціально-економічного і культурного розвитку села, управління комунальною власністю та охорони навколишнього природного середовища   на виконання  вимог статті 34 Закону України  «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» розглянула проект рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік» з аналізом його регуляторного впливу та встановили наступне:

Розробник регуляторного акта : виконавчий комітет   Бобинської сільської ради.

І. Відповідність проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 В цілому при підготовці проекту  регуляторного акта  витримана послідовність  регуляторної діяльності : проект відповідає цілям  державної регуляторної  політики, а також його включено до плану діяльності з  підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, проведені роботи  з регуляторної процедури.

—  розміщено повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта та безпосередньо проект з аналізом  його регуляторного впливу «Про встановлення  місцевих податків і зборів  на 2020 рік» на дошці оголошень сільської ради, сайті Путивльської районної ради

            Зауваження  та пропозиції до проекту  рішення від фізичних  та юридичних осіб не надходили.

Таким чином , проект регуляторного акта «Про встановлення  місцевих податків і зборів на  2020 рік» з аналізом його регуляторного впливу відповідає усім принципам державної регуляторної політики, встановленим статтею 4  Закони України «Про засади держаної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності» , а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, прозорість та врахування громадської думки.

2. Відповідність проекту  регуляторного акта вимогам  статтею 8  Закони України «Про засади держаної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності» щодо підготовки аналізу регуляторного впливу.

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового кодексу України,  повноваження щодо встановлення розмірів ставок по місцевим податкам і зборам покладається на сільську раду.

Прийняття рішення  з даного питання необхідне для створення чіткого механізму, який сприяє реалізації державної політики у податковій  сфері. Через те, що встановлення місцевих податків і зборів  покладено на органи місцевого самоврядування , єдина альтернатива – така як неприйняття регуляторного акта, призведе до фактичної  відсутності  надходжень до місцевого бюджету, та є неприйнятною.

Прийнятий регуляторний акт впровадить єдину цілісну та прозору систему регулювання державної податкової політики  на місцевому рівні, впорядковує механізми сплати  податків і зборів відповідно  до чинного законодавства, враховує особливості соціально-економічної структури громади та зменшує  податкове навантаження на окремі категорії громадян, які потребують додаткових пільг зі сплати податків.

Даним аналізом регуляторного впливу визначено та проаналізовано проблему, яку пропонується розв’язати  шляхом державного регулювання господарських відносин , а також  оцінено важливість  цієї проблеми, обґрунтовано , чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує адміністративного регулювання. Визначено  очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснено  розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання , громадян та держави внаслідок дії  регуляторного акта. Оцінено усі прийнятні альтернативні способи досягнення встановлених цілей, у  тому числі ті  з них , які не передбачають безпосереднього  адміністративного регулювання господарських відносин , аргументовано переваги обраного способу досягнення встановлених цілей.  Описано механізм і заходи, які  забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття  запропонованого регуляторного акта та  обґрунтовано можливість досягнення  встановлених цілей у разі прийняття запропонованого  регуляторного акта ,та доведено, що  досягнення запропонованим регуляторним актом встановлених цілей є можливим з  найменшими витратами для суб’єктів господарювання, громадян та держави, а вигоди, виникатимуть  внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку , якщо витрати та / або вигоди не можуть бути кількісно визначені.

3. Узагальнений висновок.

Враховуючи проведену експертизу, регуляторний акт – проект рішення сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік» та аналіз його регуляторного впливу відповідають вимогам  статей 4  та 8 статтею 4  Закону України «Про засади держаної регуляторної політики у сфері господарської  діяльності».

 

 

Голова  постійної депутатської комісії

 Бобинської сільської ради  з питань

планування , місцевого бюджету ,

фінансового, соціально-економічного

і культурного розвитку села, управління

 комунальною власністю та охорони

навколишнього природного середовища                                Є.БОБІНА

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Бобинської сільської ради «Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2020 рік»

                                                                                                                                          Додаток 1

                                                                                                                                         до Методики проведення аналізу

                                                                                                                                         впливу регуляторного акта

 

І. Визначення проблеми , яку передбачено розв’язати шляхом регулювання

Згідно за статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки і збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року , що передує  бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо Бобинська сільська рада не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх  мінімальних  ставок , а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

Місцеві податки і збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету та , відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду сільського бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини  бюджету  та задоволення нагальних  потреб Бобинської сільської ради. Кошти від їх надходження спрямовують на забезпечення діяльності функціонування  бюджетних установ, благоустрій території, виконання програм соціально-економічного розвитку Бобинської сільської ради.

Виходячи з вище викладеного , з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету , виконання програм соціально-економічного розвитку , Бобинська сільська рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік».

У разі неприйняття  рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2020 рік, податки і збори будуть справлятимуться за мінімальними ставками , а плата за землю – із  застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані:

забезпечення підвозу дітей до закладів освіти  ( п’ятнадцять  тисяч гривень),

програма із соціального захисту населення сільської ради  (сорок  тисяч гривень),

благоустрій  (двадцять тисяч гривень).

Поект рішення "Про встановлення місцевих податків і зборів"                                                                          

 

spacer